OSD


Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DEE/287/19144/W/OKA/2011/CW z dnia 09.08.2012r. firma CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie 34 313-52-11 lub drogą mailową biuro@cnpmyszkow.pl

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623  z dnia 29 maja 2007 r.) dla obszaru  działania  Operatora Systemu Dystrybucyjnego CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak wynoszą:  tabela ->

Obowiązek informacyjny, o których mowa  w  art. 7 ust. 8l  ustawy Prawo energetyczne: (aktualizacja na dzień 03.04.2024r.)

Liczba odbiorców energii elektrycznej wynosi 23.

Informacja z dnia 03.04.2024r. Dotyczy I kwartał 2024r.

1. Ilość podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV wynosi 0.

2. Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu poniżej 1 kV wynosi 170 kW

INFORMACJA

W dniu 09.08.2022 r  Prezes Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę Dla Dystrybucji Energii Elektrycznej dla CNP Centrum Nakładania  Powłok Leszek Rak z siedzibą w Myszkowie. Taryfa obowiązywać będzie od 01.09.2022 r. Taryfa dostępna jest w „Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna” Nr 183/2022  z dnia 09.08.2022r. oraz w biurze CNP w Myszkowie. Taryfa do pobrania z poniższego linku: https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/4194,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

W dniu 26.06.2017r. została udostępniona Insrukcja Ruchu i Ekspoatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz Raport z konsultacji IRiESD. Dokumenty do pobrania poniżej: Raport OSD Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2018 r po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Raka prowadzącego działalność gospodarczą CNP Leszek Rak Centrum Nakładania Powłok z siedzibą w Myszkowie zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” zatwierdza: Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).   Odbiorcy energii elektrycznej zasilani z OSDn zostali powiadomieni o usłudze DSR (Obiekt Redukcji) drogą telefoniczną oraz mailową. Dotyczy: Usługa DSR – Certyfikacja ORed (Obiekt Redukcji) Rynek mocy – Certyfikacja ogólna 2019. Operator OSP w lokalizacji https://www.pse.pl/dokumenty-dsr umieścił stosowną informację odnośnie możliwości dalszego postępowania odbiorców po otrzymaniu Certyfikatu  dla ORed wydanego w trybie podstawowym.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 16 listopada 2020 r., poniżej publikujemy informacje w zakresie struktury paliw oraz poprawy efektywności: Informacja dla Odbiorców Załącznik 3

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR REJESTRU MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ FORMAT DANYCH ZAMIESZCZANYCH W REJESTRZE MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

 

Wzór rejestru magazynów energii elektrycznej

 

Lp. Nazwa informacji Rodzaj pola Format pola Referencyjny wzorzec danych1)
1 2 3 4 5
I Oznaczenie posiadacza magazynu energii elektrycznej
1 Imię posiadacza magazynu energii elektrycznej tekstowe X(35)2)
2 Nazwisko posiadacza magazynu energii elektrycznej tekstowe X(35)
3 Nazwa posiadacza magazynu energii elektrycznej zgodnie z REGON, pole „Nazwa”
4 Forma prawna posiadacza magazynu energii elektrycznej zgodnie z REGON, pole „Typ”
5 Tytuł prawny do posiadanego magazynu energii elektrycznej tekstowe X(45)
6 Siedziba: ulica zgodnie z REGON, pole „Ulica”
7 Siedziba: nr domu zgodnie z REGON, pole „NrNieruchomosci”
8 Siedziba: nr mieszkania zgodnie z REGON, pole „NrLokalu”
9 Siedziba: miejscowość zgodnie z REGON, pole „Miejscowość”
10 Siedziba: kod pocztowy zgodnie z REGON, pole „KodPocztowy”
11 Siedziba: gmina zgodnie z REGON, pole „Gmina”
12 Siedziba: powiat zgodnie z REGON, pole „Powiat”
13 Siedziba: województwo zgodnie z REGON, pole „Województwo”
14 Telefon liczbowe X(18)
15 Faks liczbowe X(18)
16 E-mail tekstowe X(100)
17 NIP zgodnie z REGON, pole „Nip”
18 Numer wpisu wKRS zgodnie z REGON, pole „prawnumerWRej estrzeEwidencj i” „fizCnumerWRej estrzeEwidencj i”
19 Numer wpisu w CEIDG zgodnie z REGON pole fizC numerWRej estrzeEwidencji”
20 Adres do korespondencji: ulica zgodnie z REGON, pole „Ulica”
21 Adres do korespondencji: nr domu zgodnie z REGON, pole „NrNieruchomosci”
22 Adres do korespondencji: nr mieszkania zgodnie z REGON, pole „NrLokalu”
23 Adres do korespondencji: miejscowość zgodnie z REGON, pole „Miejscowość”
24 Adres do korespondencji: kod pocztowy zgodnie z REGON, pole „KodPocztowy”
25 Adres do korespondencji: gmina zgodnie z REGON, pole „Gmina”
26 Adres do korespondencji: powiat zgodnie z REGON, pole „Powiat”
27 Adres do korespondencji: województwo zgodnie z REGON, pole „Województwo”
II Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym miejsce jej prowadzenia oraz data rozpoczęcia tej działalności
1 Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z REGON, pole „praw_pkdKod”
2 Zakres wykonywanej działalności gospodarczej tekstowe X(240)
3 Adres: ulica zgodnie z REGON, pole „Ulica”
4 Adres: nr domu zgodnie z REGON, pole „NrNieruchomosci”
5 Adres:

nr mieszkania

zgodnie z REGON, pole „NrLokalu”
6 Adres: miejscowość zgodnie z REGON, pole „Miejscowość”
7 Adres: kod pocztowy zgodnie z REGON, pole „KodPocztowy”
8 Adres: gmina zgodnie z REGON, pole „Gmina”
9 Adres: powiat zgodnie z REGON, pole „Powiat”
10 Adres: województwo zgodnie z REGON, pole „Województwo”
11 Data rozpoczęcia działalności RRRR-MM-DD
III Oznaczenie magazynu energii elektrycznej
1 Określenie technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej tekstowe X(30)
2 Łączna moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej [kW] liczbowe 999 999
3 Pojemność magazynu energii elektrycznej [kWh] liczbowe 999 999
4 Sprawność magazynu energii elektrycznej [%] procent 99
5 Maksymalna moc ładowania [kW] liczbowe 999 999
6 Maksymalna moc rozładowania [kW] liczbowe 999 999
7 Miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej tekstowe X(128)
8 Część jednostki wytwórczej tekstowe tak/nie
9 Część instalacji odbiorcy końcowego tekstowe tak/nie
IV Informacje o wpisie do rejestru magazynów energii elektrycznej
1 Data pierwszego wpisu data RRRR-MM-DD
2 Data ostatniej aktualizacji data RRRR-MM-DD

 

 

Struktura Kodeksów Sieci

1. Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

1.1. Informacje ogólne

1.1.1. Komunikat 1.1.2. Wdrozenie wymogow NC_RfG 1.1.3. Zbior wymagan technicznych moduly wytwarzania A

1.2. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów A B C

1.2.1. Pozwolenia na uzytkowanie dla modułow wytwarzania energii typu A_B_C 1.2.2. Procedura-typ-A-mikroinstalacje 1.2.3. Procedura_typ_A-do-200 kW 1.2.4. Procedura_uzyskania_pozw_typu_B_i_C_ 1.2.5. Wzor_Dokument_modulu_wytwarzania_energii_PGMD-_dla-_typu_B_i_C 1.2.6. Wzor_Dokument_instalacji 1.2.7. ZM_zgloszenie_przylaczenia_mikroinstalacji 1.2.8. Klauzula informacyjna

1.3. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów D

1.3.1. Pozwolenia na uzytkowanie dla modułow wytwarzania energii typu D 1.3.2. Procedura-pozwolenia-na-uzytkowanie-dla-modulow-typu-D_TD_popr 1.3.3. Wzor wniosku_EON 1.3.4. Wzor_Zalacznik 1 do wniosku EON 1.3.5. Wzor_Zalacznik 12 do wniosku EON 1.3.6. Wzor_Zalacznik 13 do wniosku EON 1.3.7. Wzor wniosku_Wniosek ION 1.3.8. Wzor_Zalacznik 1 do wniosku ION 1.3.9. Wzor_Zalacznik 12 do wniosku ION 1.3.10. Wzor_Zalacznik 13 do wniosku ION 1.3.11. Wzor_wniosku_FON 1.3.12. Wzor_Zalacznik 1 do wnioski FON 1.3.13. Wzor_Zalacznik 6 do wniosku FON 1.3.14. Wzor_Zalacznk 8 do wniosku FON 1.3.15. Wzor wniosek LON 1.3.16. Wzor_Zalacznik 1 do wniosku LON

1.4. Modernizacje jednostek wytwórczych

1.4.1. MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH 1.4.2. Procedura_objecia_wymogami_w_przypadku_modernizacji_lub_wymiany 1.4.3. Zalacznik_1_POWIADOMIENIE 1.4.4. Zalacznik_2_do_Zalacznika_1_do_POWIADOMIENIA

1.5. Testowanie jednostek wytwórczych

1.5.1. TESTOWANIE JEDNOSTEK WYTWORCZYCH 1.5.2. Procedura_testowania_modulow_wytwarzania 1.5.3. Zal_1_LFSM-O 1.5.4. Zal_2_LFSM-U 1.5.5. Zal_3_FSM 1.5.6. Zal_4_Reg-Odbudowy-Czestotliwosci 1.5.7. Zal_5_Praca-na-Potrzeby-Wlasne 1.5.8. Zal_6a_Zdolnosc-do-gen-Q-powyzej-110kV 1.5.9. Zal_6b_Zdolnosc-do-gen-Q-ponizej-110kV 1.5.10. Zal_7_Regulacja-Mocy-Czynnej 1.5.11. Zal_8_Tlumienie-Oscylacji-Mocy 1.5.12. Zal_9_Tryb-Regulacji-Napiecia 1.5.13. Zal_10_Tryb-Regulacji-Mocy-Biernej 1.5.14. Zal_11_Tryb-Regulacji-Wspolczynnika-Mocy 1.5.15. Zal_12_Pmax 1.5.16. Zal_13_Pmin 1.5.17. Zal_14_praca-wyspowa 1.5.18. Zal_15_rozruch-autonomiczny 1.5.19. Zal_16_zaprzestanie-generacji-mocy-czynnej 1.5.20. Zal_17_zmniejszenie-generacji-mocy-czynnej

1.6. Certyfikowanie jednostek wytwórczych

1.6.1. CERTYFIKACJA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH 1.6.2. Warunki i procedury wykorzystania _cert 1.6.3. Wzor_deklaracji_zgodnosci

2. Przyłączanie odbioru (NC DC)

2.1. Informacje ogólne

2.1.1. Informacje Ogolne 2.1.2. Wykaz informacji i dokumentów NC HVDC

2.2. Pozwolenie na użytkowanie

2.2.1. Pozwolenia na uzytkowanie 2.2.2. Procedura_pozwolenia_na_uzytkowanie

2.2.1. Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

2.2.1.1. Wzor dokumentu pozwolenia na podanie napiecia EON dla systemu HVDC 2.2.1.2. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON dla modulu 2.2.1.3. Zalacznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON dla modulu 2.2.1.4. Zalacznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON dla modulu 2.2.1.5. Wzor_wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uytkowanie ION dla modulu 2.2.1.6. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION dla modulu 2.2.1.7. Zalacznik nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION dla modulu 2.2.1.8. Zalacznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uytkowanie ION dla modulu 2.2.1.9. Wzor wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie FON dla modulu 2.2.1.10. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uytkowanie FON dla modulu 2.2.1.11. Zalacznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uytkowanie FON dla modulu 2.2.1.12. Wzor wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na uytkowanie LON dla modulu 2.2.1.13. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na uytkowanie LON dla modulu

2.2.2. Dla systemu HVDC

2.2.2.1. Wzor wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON dla systemu HVDC 2.2.2.2. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON dla systemu HVDC 2.2.2.3. Zalacznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON dla systemu HVDC 2.2.2.4. Zalacznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON dla systemu HVDC 2.2.2.5. Wzor wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION dla systemu HVDC 2.2.2.6. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION dla systemu HVDC 2.2.2.7. Zalacznik nr 12_wniosku_wydanie_tymczasowego_pozwolenia 2.2.2.8. Zalacznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION dla systemu HVDC 2.2.2.9. Wzor wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie FON dla systemu HVDC 2.2.2.10. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie FON dla systemu HVDC 2.2.2.11. Zalacznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie FON dla systemu HVDC 2.2.2.12. Wzor wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na uzytkowanie LON dla systemu HVDC 2.2.2.13. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na uzytkowanie LON dla systemu HVDC

2.3. Modernizacje systemów

2.3.1. Modernizacje systemow 2.3.2. Wytyczne_Komisji_opracowania_procedury 2.3.3. Zalacznik nr 1 Procedura objecia istniejcego modulu 2.3.4. Wzor_Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie 2.3.5. Zalacznik nr 1 do powiadomienia o planowanej modernizacji lub wymianie

2.4. Testowanie i certyfikacja

2.4.1. Testowanie i certyfikacja systemów

2.4.1. Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

2.4.1.1. Procedura testowania modulow parku energii z podlaczeniem pradu stalego wraz z podzialem obowiazkow 2.4.1.2. Zalacznik nr 1 Program ramowy testu zgodnosci modulu parku energii z podlaczeniem pradu 2.4.1.3. Zalacznik nr 2 Program ramowy testu zgodnosci modulu parku energii z podlaczeniem pradu stalego 2.4.1.4. Zalacznik nr 3 Program ramowy testu zgodnoci modulu parku energii z podczeniem pradu stalego 2.4.1.5. Zalacznik nr 4 Program ramowy testu zgodnosci modulu parku energii z podlaczeniem pradu staelgo 2.4.1.6. Zalacznik nr 6 Program ramowy testu zgodnosci modulu parku energii z podlaczeniem pradu stalego 2.4.1.7. Zalacznik nr 7 Program ramowy testu zgodnosci modulu parku energii z podlaczeniem pradu stalego 2.4.1.8. Zalacznik nr 8 Program ramowy testu zgodnosci modulu parku energii z podlaczeniem pradu stalego 2.4.1.9. Zalacznik nr 9 Program ramowy testu zgodnosci modulu parku energii z podlaczeniem pradu stalego 2.4.1.10. Zalacznik nr 10. Procedura rejestracji certyfikatow sprzetu dla PPM DC 2.4.1.11. Zalacznik nr 1 do Procedury rejestracji certyfikatow sprzetu dla PPM DC

2.4.2. Dla systemu HVDC

2.4.2.1. Procedura testowania systemow HVDC 2.4.2.2. Zalacznik nr 1. Program ramowy testu zgodnosci w zakresie Zdolnosci do generacji mocy biernej 2.4.2.3. Zalacznik nr 2. Program ramowy testu zgodnosci w zakresie Pracy w trybie regulacji napicia 2.4.2.4 Zalacznik nr 3. Program ramowy testu zgodnosci w zakresie Pracy w trybie regulacji mocy biernej 2.4.2.5. Zalacznik nr 4. Program ramowy testu zgodnosci w zakresie Pracy w trybie regulacji wspolczynnika mocy 2.4.2.6. Zalacznik nr 5. Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci tryb FSM 2.4.2.7. Zalacznik nr 6. Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci tryb LFSM-O 2.4.2.8. Zalacznik nr 7. Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci tryb LFSM-U 2.4.2.9. Zalacznik nr 8. Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci Mozliwosci regulacji mocy czynnej 2.4.2.10. Zalacznik nr 9. Procedura rejestracji certyfikatow sprzetu dla systemow HVDC 2.4.2.11. Zalacznik nr 1 do Procedury rejestracji certyfikatow sprzetu dla systemow HVDC

3. Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

3.1. Informacje ogólne

3.1.1. Informacje Ogolne 3.1.2. Wykaz informacji i dokumentow

3.2. Pozwolenie na użytkowanie

3.2.1. Pozwolenia na uzytkowanie 3.2.2. Procedura pozwolenia na uzytkowanie 3.2.3. Wniosek o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON 3.2.4. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia 3.2.5. Zalacznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON 3.2.6. Zalacznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia EON 3.2.7. Wniosek o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION 3.2.8. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION 3.2.9. Zalacznik nr 8 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION 3.2. 10. Zalacznik nr 11 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ION 3.2. 11. Wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie FON 3.2. 12. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie FON 3.2. 13. Zalacznik nr 5 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie FON 3.2. 14. Zalacznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie FON 3.2. 15. Wniosek o wydanie ograniczonego pozwolenia na uzytkowanie LON 3.2. 16. Zalacznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na uzytkowanie LON 3.2. 17. Wzor_Zalacznik do wniosku o zawarcie umowy dystrybucji_owiadczenie OSDn 3.2. 18. Wzor_ Dokument instalacji dla jednostki odbiorczej do swiadczenia usug regulacji 3.2. 19. Wzor_Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania uslug regulacji zapotrzebowania 3.2. 20. Dokument potwierdzajcy zdolno jednostki odbiorczej przylaczonej na napiecie powyzej 1 kV

3.3. Modernizacje systemów

3.3.1. Modernizacja Systemow 3.3.2. Procedura objecia istniejacego systemu dystrybucyjnego OSDp 3.3.3. OSDp Zacznik I powiadomienie o planowanej modernizacji urzadzen w sieci 3.3.4. OSDp Zacznik II Tabela zgloszenia modernizacji lub wymiany urzadzen 3.3.5. Procedura objecia istniejcego systemu dystrybucyjnego 3.3.6. Zalacznik I do Procedury dla OSDn wzr powiadomienia o planowanej przez OSDn 3.3.7. Zalacznik II do Procedury dla OSDn Zalacznik do Powiadomienia 3.3.8. Procedura objecia istniejcej instalacji automatyki SCO w sieci OSD 3.3.9. Zalacznik I do Procedury dla SCO wzr powiadomienia 3.3.10. Zalacznik II do Procedury dla SCO Zacznik do Powiadomienia

3.4. Testowanie i certyfikacja

3.4.1. Testowanie i certyfikacja systemow dystrybucyjnych 3.4.2. Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przylaczonych do systemu 3.4.3. Zalacznik 1 OSDp Program ramowy testu zgodnosci 3.4.4. Zalacznik 2 OSDp Programy ramowe testu zgodnosci w zakresie ukadu SCO 3.4.5. Zalacznik 3 OSDp Program ramowy testu zgodnosci w zakresie synchronizacji 3.4.6. Zalacznik 4 OSDp Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci 3.4.7. Zalacznik 5 OSDp Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci technicznej 3.4.8. Zalacznik 6 OSDp Program ramowy testu zgodnosci w zakresie 3.4.9. Zalacznik 7 OSDp Program ramowy dla zdolnosci generacji mocy biernej 3.4.10. Zalacznik 8 OSDp Procedura rejestracji certyfikatow sprzetu dla systemow dystrybucyjnych 3.4.11. Procedura testowania systemow dystrybucyjnych przylaczonych 3.4.12. Zalacznik 1 OSDn Programy ramowe testu zgodnosci w zakresie automatyki SCO 3.4.13. Zalacznik 3 OSDn Wzor tabela centralny rejestr certyfikatow sprzetu 3.4.14. Zacznik 2 OSDn Procedura rejestracji certyfikatow sprzetu dla systemowCNP Centrum Nakładania Powłok
Leszek Rak
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków
(woj. śląskie)

tel/fax: 34 / 313 - 52 - 11
Biuro - wew. 1
Cynkowanie ogniowe - wew. 2
Cynkowanie Zintek/Magni - wew. 3
Dyżurny energetyka - wew. 4
Fax - wew. 5

e-mali: biuro@cnpmyszkow.pl
NIP: 577-000-86-78
REGON: 15064063
LinkedIn

 

CNP Centrum Nakładania Powłok 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Śląsk